Start

Basiscursus

Voorlichting DHH

Beleid

Studiedagen DHH

Themabijeenkomsten- Slimme kleuters
- 'Leren leren'
- Begaafd en sociaal-emotioneel

Testonderzoek

Consultatie

Literatuur

Contact

Links

Algemene voorwaarden

 

Tarieven

 • Consultatie en advies individuele kinderen: € 90, - per uur
 • Testonderzoek: € 700, - per onderzoek
 • Advieswerkzaamheden en overige activiteiten: € 120,- per uur
 • Scholingsactiviteiten: € 150, - per uur
 • Reiskosten: € 0,30 per kilometer
  Alle tarieven zijn inclusief btw (21%), behoudens scholingsactiviteiten die vrijgesteld zijn van btw.

  Algemene voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle nascholings- en trainingsactiviteiten zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen het Adviesbureau voor hoogbegaafde kinderen en de klant.
  2. Klanten zijn scholen of samenwerkingsverbanden van scholen die een overeenkomst sluiten met het Adviesbureau voor hoogbegaafde kinderen voor het volgen van begeleidingstrajecten of nascholing.  Klant is ook een ieder die zich door middel van een inschrijvingsformulier heeft geregistreerd als deelnemer aan een studiedag of cursus.
  3. Na ondertekening van de schriftelijke offerte door de klant is annulering in principe niet meer mogelijk. Wanneer er een andere regeling van toepassing is worden de annuleringsvoorwaarden vermeld op de offerte of inschrijfformulier.
  4. Facturen worden te naam gesteld op basis van gegevens conform de persoonlijke opgave van de klant. Het is niet mogelijk om facturen aan een ander adres of andere rechtspersoon te laten zenden.
  5. Cursusmateriaal en voorlichting over bijeenkomsten wordt naar hetzelfde adres gezonden als het factuuradres.
  6. Alle bedragen voor honoraria of deelnemersgelden inclusief eventuele omzetbelasting, zijn terstond opeisbaar zonder korting.
  7. Reclames kunnen slechts worden ontvangen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen na deze declaratiedatum. Indien de debiteur aangaande het gedeclareerde een specificatie of toelichting wil ontvangen, kan hij dit tot uiterlijk 14 dagen na de declaratiedatum kenbaar maken.
  8. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.
  9. Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gedeclareerde bedragen rentedragend ingaande 30 dagen na de declaratiedatum zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan.
  10. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van euro 50,-- alles exclusief omzetbelasting.
  11. Alle openstaande vorderingen zullen worden overhandigd aan onze incassodienst.